Ochrana údajů

1. Úvod

Společnost TERRITORY Influence GmbH (dále jen „společnost trnd“) jako provozovatel a poskytovatel webových stránek www.incircles.cz zodpovídá za ochranu vašich osobních údajů, které jste zanechali nebo zadali při návštěvě webových stránek www.incircles.cz.

Ochraně vašich osobních údajů přikládáme velkou důležitost. V tomto textu vás seznámíme s našimi zásadami a metodami ochrany údajů a vysvětlíme, jak se vás týkají při využívání našich nabídek a služeb.

Společnost trnd shromažďuje, zpracovává a využívá tyto údaje výlučně v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a v rámci příslušných právních předpisů. Níže uvádíme informace o tom, které údaje shromažďujeme během vaší návštěvy webových stránek, a jak s těmito údaji nakládáme.

Jestliže budete mít jakékoli dotazy o ochraně údajů a budete chtít vědět, jaké údaje o vaší osobě stránky www.incircles.cz ukládají, obraťte se prosím na adresu dataprotection@incircles.cz.

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů

TERRITORY Influence GmbH
c/o trnd Data Protection Officer
Neumarkter Str. 26
D-81673 Munich, Germany

Phone +49 (0) 5241 / 234 80 – 305
Fax +49 (0) 5241 / 234 80 – 274
E-Mail: dataprotection@incircles.cz

Na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete kdykoli obrátit a položit mu své dotazy nebo předložit návrhy týkající se ochrany osobních údajů.

Přehled vašich práv:

Máte právo kdykoli si vyžádat informace o svých osobních údajích, které jsou uloženy u InCircles. Dále máte právo na opravu, omezení nebo výmaz svých osobních údajů, s výjimkou předepsaného ukládání dat pro účely obchodních transakcí. Pokud chcete toto své právo uplatnit, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. V tomto dokumentu naleznete podrobné vysvětlení svých práv.

Platný právní základ

V souladu s článkem 13 GDPR vás informujeme o právním základu zpracování údajů naší společností. Pokud není právní základ uveden v našem prohlášení o ochraně osobních údajů, platí následující zásady: Právním základem pro získání souhlasu je Článek 6 odst. 1 (a) a Článek 7 GDPR; právním základem pro zpracovávání za účelem poskytování našich služeb, provádění smluvních opatření a odpovídání na dotazy je Článek 6 odst. 1 (b); právním základem pro zpracovávání za účelem plnění našich zákonných povinností je Článek 6 odst. 1 (c) a právním základem pro zpracovávání za účelem ochrany našich oprávněných zájmů je Článek 6 odst. 1 (f) GDPR. V případě, že zpracování osobních údajů je nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, právním základem je Článek 6 odst. 1 (d) GDPR.

Informace o dalším zpracovávání údajů

Jako společnost zpracováváme osobní údaje v různých formách. Abychom vám jako subjektu údajů mohli poskytnout co nejvíce podrobných informací o účelech zpracovávání, vytvořili jsme přehled těchto informací týkajících se následujících činností zpracování, a tím jsme splnili informační povinnost podle Článků 12–14 GDPR:

Pokud byste potřebovali další informace, které nejsou obsaženy v tomto přehledu ani v následujícím podrobném prohlášení o ochraně osobních údajů, obraťte se prosím na pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Osobní údaje

Co se rozumí pod pojmem „osobní údaje“?

Za prvé bychom rádi vysvětlili, co rozumíme pod pojmem osobní údaje. „Osobní údaje týkající se identity“ jsou informace, které mohou být použity k určení totožnosti vaší osoby. Patří sem vaše pravé jméno, adresa, doručovací adresa a telefonní číslo. Nepatří sem informace, které nejsou přímo spojeny s vaší skutečnou identitou, jako jsou oblíbené webové stránky nebo počet uživatelů stránek.

Kde se shromažďují osobní údaje?

Jestliže hodláte využívat služby InCircles, musíte se zaregistrovat jako „influencer“. Takto zaregistrovaní uživatelé se sami rozhodují, na jaká sociální média se chtějí připojit. Incircles.cz umožňuje připojení na Facebook-, YouTube-, Instagram-, a Blog-Account prostřednictvím rozhraní. Takové připojení umožňuje přístup k údajům o účtu a profilovým informacím, které poskytl příslušný uživatel platformy sociálních médií. Během připojení se může rozsah přístupu změnit. O tomto rozsahu rozhoduje provozovatel příslušné platformy. V okamžiku, kdy navštívíte naši stránku https://app.incircles.cz, shromažďujeme, ukládáme a používáme osobní údaje z vašich účtů na sociálních médiích, k nimž máme díky připojení přístup. Dále využíváme vaše uživatelské údaje, jako je IP adresa a prvky umožňující identifikaci, a informace o rozsahu a životnosti našich služeb za účelem jejich neustálého zkvalitňování. Tyto údaje ukládáme na speciálně zabezpečeném serveru v Německu. Veškeré informace o vaší totožnosti shromažďujeme pouze, pokud je nám výslovně zpřístupníte. Právním základem zpracovávání těchto údajů je plnění vámi požadovaných služeb (Článek 6 odst. 1 (b) GDPR) v souladu s našimi podmínkami užívání a účasti, na nichž jsme se s vámi dohodli.

Předávání osobních údajů třetím stranám

Pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a používání cookies uvedeno jinak, trnd ani Společnosti skupiny trnd nepředají ani jinak neposkytnou vaše údaje třetím stranám bez vašeho souhlasu, pokud zákon výslovně nevyžaduje nebo nedovoluje jinak. Za účelem provozování platformy trnd a poskytování služeb s ní souvisejících trnd využívá trnd poskytovatele služeb („poskytovatele“, jako je hosting nebo logistika). Těmto poskytovatelům služeb je poskytován přístup k vašim údajům pouze v rozsahu a po dobu nezbytnou pro poskytnutí dané služby. Smluvní dokumenty o zpracování objednávek zajišťují, že poskytovatelé služeb zpracovávají vaše data pouze v souladu s pokyny a standardy ochrany údajů. Zpracovávají-li poskytovatelé služeb vaše data mimo Evropskou unii (včetně pouze možností přístupu), vaše údaje mohou být přeneseny do země, která nezaručuje stejné standardy ochrany údajů jako Evropská unie („přenos do třetích zemí“). V takovém případě, v souladu s požadavky GDPR, zajistíme smluvní dohodou či jiným způsobem, že poskytovatel služeb zaručí dodržení rovnocenného standardu zákona o ochraně údajů (např. uzavřením standardních smluvních doložek EU, rozhodnutím Komise EU pro bezpečné třetí země).

Aktuální standardní smluvní doložky EU jsou k nahlédnutí zde. Aktuální přehled bezpečných třetích zemí k nahlédnutí zde.

Jsou-li, a ve stejné míře rozsahu, používány cookies platformy trnd též pro zapojení poskytovatelů služeb, platí i v tomto případě smluvní dohody o zpracování objednávek. Totéž platí pro případný převod do třetí země.

Právo vznést námitku: Pokud budete chtít ukončit účast na našich službách, zrušte prosím svoji registraci na naší webové stránce.

3. Jak shromažďujeme a využíváme vaše údaje

Údaje z webových prohlížečů

Automaticky shromažďujeme a ukládáme údaje ve speciálních souborech, které přenáší webový prohlížeč, který používáte k přihlášení na stránku www.incircles.cz. Jedná se zejména o informace o použitém prohlížeči a operačním systému, o původu dříve navštívených stránek (tzv. referenční URL), o IP adrese nebo názvu hostitele a času požadavku stránky. Tyto údaje se používají pro dlouhodobé statistické vyhodnocování stránek www.incircles.cz a po skončení vyhodnocování se vymažou.

Členská zóna

Shromažďujeme také další údaje, které poskytují návštěvníci nebo členové www.incircles.cz při registraci nebo během kontaktu se společností trnd nebo údaje související s používáním účtů na stránkách www.incircles.cz. Tyto osobní údaje používá společnost trnd výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména za účelem poskytování služeb nabízených na www.incircles.cz.

Kontaktní údaje (tj. jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) členů nebo uživatelů www.incircles.cz nebudou předávány třetím stranám, pokud k tomu nebyl udělen souhlas.

Společnost trnd bude používat e-mailovou adresu poskytnutou členem www.incircles.cz k upozorňování na zajímavé projekty www.incircles.cz a k uskutečňování projektů www.incircles.cz, do nichž se tento člen přihlásil.

Profilové informace, tj. ostatní údaje, které člen www.incircles.cz poskytuje při registraci a přihlašování do projektu www.incircles.cz, jsou vyžadovány, aby společnost trnd mohla nabízet a prodávat služby zveřejněné na stránce www.incircles.cz touto formou.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které využívají tisíce webových stránek, aby mohly předkládat uživatelům personalizované nabídky. Jestliže uživatel takovou stránku navštíví, server poskytovatele na jeho prohlížeč zašle nejen stránku HTML, ale také cookie. Prohlížeč potom rozhodne podle místního nastavení, jestli cookie uloží do počítače uživatele.

Cookies jako prosté textové soubory nemohou proniknout do systému uživatele a poškodit ho. Váš prohlížeč blokuje cookies takovým způsobem, že je dokáže přečíst jen stránka, která je nastavila. Textové soubory nastavuje server vybrané webové stránky a váš prohlížeč je posílá na náš server v okamžiku, kdy stránku znovu navštívíte, např. za účelem zobrazení nových reklam, nebo aby vám poskytl informace o vašich návštěvách této stránky.

Většina cookies, které používáme, jsou dočasné soubory cookies („session cookies“), které se vymažou, jakmile zavřete prohlížeč. Trvalé soubory cookies nám mimo jiné pomohou vás rozpoznat jako návštěvníka naší stránky a díky tomu můžeme stránku přizpůsobit vašim potřebám a preferencím.

Přijetí souborů cookies není podmínkou nezbytnou k návštěvě našich stránek. Pokud cookies deaktivujete, určité funkce na stránkách https://www.incircles.cz pro vás budou nedostupné a některé stránky se nezobrazí správně. Abyste mohli plně využívat funkce, které nabízíme, je třeba cookies povolit.

Možnost zakázat cookies: Jestliže nesouhlasíte s využíváním cookies nebo je chcete vymazat, můžete tuto funkci vypnout a vymazat je přes webový prohlížeč. Další informace o výmazu nebo zákazu cookies naleznete v nápovědě k webovému prohlížeči nebo na internetu pomocí vyhledávání slov „deaktivovat cookies“ nebo „vymazat cookies“ (pokyny pro výmaz v prohlížeči Microsoft Internet Explorer. Pokyny pro výmaz v prohlížeči Mozilla Firefox. Jak vymazat cookies v prohlížeči Safari). Rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě nebudete moci plně využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Právním základem pro používání dočasných souborů cookies je plnění vámi požadovaných služeb (Článek 6 odst. 1 (b) GDPR).

Používáme také tzv. tracking cookies (např. Google Analytics). Informace o užívání našich stránek shromážděné tímto způsobem zpracováváme proto, abychom analyzovali využívání našich služeb a vedli o něm příslušné statistiky. Tímto způsobem chceme zkvalitnit naši nabídku.

Právním základem je zde Článek 6 odst. 1 (f) GDPR. Oprávněným zájmem je vylepšení a optimální přizpůsobení našich služeb a produktů ke spokojenosti uživatelů.

Vyhodnocení užívání stránek prostřednictvím Google Analytics

Využíváme analytických služeb Google Analytics, které poskytuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“), které využívají cookies k vyhodnocení užívání našich webových stránek. Informace vygenerované pomocí souborů cookies o vašem užívání našich stránek se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Díky anonymizaci IP na těchto stránkách bude vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru společností Google zkrácena. Úplná IP adresa je přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena pouze ve výjimečných případech. Společnost Google použije informace, které pro nás vygenerovala, za účelem vyhodnocení užívání našich webových stránek, vytvoření zpráv o aktivitě na našich stránkách a poskytování dalších služeb týkajících se aktivity na webových stránkách a používání internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google za žádných okolností nespojuje vaši IP adresu s žádnými dalšími údaji, kterými disponuje. Cookies můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení v prohlížeči (viz výše). Používáním našich stránek souhlasíte se zpracováním údajů, které o vás shromažďuje společnost Google způsobem a k účelům uvedeným výše.

Možnost zakázat shromažďování a ukládání údajů: Kdykoli můžete odmítnout budoucí shromažďování a ukládání údajů službou Google Analytics. Máte možnost si pro svůj prohlížeč nainstalovat plug-in od společnosti Google. Tento plug-in je dostupný pro různé typy prohlížečů a je ke stažení zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz .

Pokud naše stránky navštívíte prostřednictvím mobilního zařízení (chytrý telefon nebo tablet) a budete chtít do budoucna zakázat službu Google Analytics, místo použití plug-inu klikněte na tento odkaz .

Vzhledem k diskusím o používání analytických nástrojů s úplnými IP adresami bychom chtěli zdůraznit, že naše webová stránka používá službu Google Analytics s příponou "_anonymizeIP ()". Díky tomu se IP adresy dále zpracovávají pouze ve zkrácené podobě, a tak jsou vyloučeny přímé odkazy na určitou osobu. Tato webová stránka používá pro účely služby Google Analytics následující typy souborů cookies:

  • "_ga" slouží k odlišení návštěvníků a vyprší po 2 letech
  • "_gat" reguluje rychlost požadavků a vyprší po 10 minutách
  • "ga-disabled" slouží k odhlášení ze sledování a vyprší po 100 letech

Údaje zjištěné službou Google Analytics nejsou spojeny s kontaktními údaji členů www.incircles.cz

Výše uvedené údaje o užívání webových stránek nespojujeme s vaším jménem nebo adresou, které jsme si vyžádali při registraci na https://www.incircles.cz. Shromažďování, zpracovávání a využívání těchto údajů je proto anonymní nebo pseudonymizované.

4. Informace o uložených údajích a právo vznést námitku

Uživatelé stránek www.incircles.cz si mohou vyžádat bezplatné poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje týkající se jejich osoby společnost trnd uchovává. Pokud to bude v souladu se zákonem, údaje budou opraveny nebo vymazány, případně bude omezeno jejich zpracovávání. Námitku proti používání a zpracování vašich osobních údajů k marketingovým účelům můžete vznést kdykoli, a to písemným oznámením.

Zdůrazňujeme, že kontaktní údaje a profilové informace členů www.incircles.cz, které má společnost trnd k dispozici, budou po ukončení členství na www.incircles.cz neprodleně vymazány.

Kdykoli také můžete vznést námitku proti vytváření pseudonymních uživatelských profilů s vašimi údaji. Pokud si nepřejete vytvoření takového profilu, deaktivujte prosím cookies ve svém prohlížeči.

Máte další otázky?
Máte-li další otázky, návrhy nebo připomínky k tématu ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese: dataprotection@incircles.cz.

Podle evropské legislativy o ochraně osobních údajů máte například tato důležitá práva:

  • Máte právo od nás dostat potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a máte právo kdykoli dostat informaci o tom, jaké osobní údaje týkající se vaší osoby zpracováváme, případně jejich přehled v písemné podobě v souladu s Článkem 15 GDPR.
  • Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu podle Článku 16 GDPR.
  • V souladu s Článkem 17 GDPR máte právo požadovat okamžité vymazání příslušných údajů nebo požadovat omezení zpracovávání údajů v souladu s Článkem 18 GDPR.
  • Máte právo na získání osobních údajů, které se vás týkají nebo které jste poskytli, a převést tyto údaje jinému odpovědnému subjektu, v souladu s Článkem 20 GDPR.
  • Podle Článku 77 GDPR máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Právo na odvolání souhlasu

Máte právo odvolat souhlas udělený podle Článku 6 odst. 3 GDPR s účinky do budoucna.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti budoucímu zpracovávání svých údajů na základě Článku 21 GDPR. Námitku lze vznést zejména proti zpracovávání pro účely přímého marketingu.

Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti týkající se shromažďování, zpracovávání a používání vašich osobních údajů nebo přejete-li si uplatnit výše uvedená práva, kontaktujte nás nebo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (viz výše uvedené kontaktní údaje).

5. Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje uchováváme pouze, dokud je to nezbytné pro splnění účelů, pro které byly údaje shromážděny a zpracovány, případně – pokud právní předpisy vyžadují delší dobu uložení a uchovávání – v souladu s těmito právními předpisy. Vaše osobní údaje pak budou vymazány.

Vaše osobní údaje budou vymazány zejména, pokud se na nás obrátíte způsobem uvedeným v článku 1 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

6. …na závěr

Neneseme odpovědnost za webové stránky našich obchodních partnerů

Upozorňujeme, že naši obchodní partneři a internetové stránky a služby přístupné prostřednictvím našich stránek, stejně jako partneři, kteří shromažďují osobní údaje v souvislosti s loteriemi, propagačními akcemi apod., se řídí vlastními zásadami ochrany osobních údajů, které jsou nezávislé na naší společnosti. Za zásady a postupy, které s naší společností nesouvisejí, nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Právo měnit zásady po předchozím upozornění

Vyhrazujeme si právo tyto zásady kdykoli změnit v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Měli byste pravidelně kontrolovat, jestli v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů InCircles nedošlo ke změnám. Tak budete vždy mít aktuální a kompletní informace o shromažďování, zpracovávání a používání vašich osobních údajů při návštěvách webových stránek.

Datum: Srpna 2021